Warunki korzystania

Strona internetowa Konsultanta Rekrutacyjnego CFW znajdująca się pod adresem https://cfwrecruitment.com/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do CFW. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące zasady i warunki regulujące korzystanie z Witryny. LOGUJĄC SIĘ NA WITRYNIE, PRZESTRZEGASZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW i oświadczasz, że masz uprawnienia i zdolność do zaakceptowania niniejszych Warunków. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY, MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/LUB KORZYSTAJ Z WITRYNY.

 

Warunki te wymagają indywidualnego korzystania z arbitrażu zgodnie z sekcją 10.2 w celu rozstrzygania sporów, a także ograniczają środki zaradcze dostępne w przypadku sporu. Niniejsze Warunki użytkowania zostały stworzone przy pomocy Generator Warunków Korzystania.

Dostęp do witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Firma udziela niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej i ograniczonej licencji na dostęp do Strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

Pewne ograniczenia. Prawa przyznane użytkownikowi w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie wolno sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przekazywać, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Witryny; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, deasemblować, wstecznie kompilować ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Strony; (c) nie będziesz mieć dostępu do Strony w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności znajdujące się w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zatwierdziłeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek jej części.

Brak wsparcia i konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie miała obowiązku zapewniania Ci jakiegokolwiek wsparcia w związku z Witryną.

Z wyłączeniem Treści użytkownika, które możesz dostarczyć, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, do Witryny i jej treści są własnością Spółki lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu określonych w sekcji 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych Warunkach.

Treść użytkownika

Treść użytkownika. „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie informacje i treści przesyłane przez użytkownika do Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści użytkownika. Niniejszym oświadczasz, że Twoje Treści użytkownika nie naruszają naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Nie możesz oświadczać ani sugerować innym, że Treści użytkownika są w jakikolwiek sposób dostarczane, sponsorowane lub wspierane przez Spółkę. Ponieważ za Treści użytkownika odpowiadasz wyłącznie Ty, możesz narazić się na odpowiedzialność. Firma nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek publikowanych przez Ciebie Treści użytkownika; ponadto Treści użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli sobie tego życzysz, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie własnych kopii zapasowych Treści użytkownika.

Niniejszym udzielasz Spółce nieodwracalnej, niewyłącznej, bezpłatnej i w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji na reprodukcję, dystrybucję, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, włączanie do innych dzieł oraz wykorzystywanie i wykorzystywanie w inny sposób Treści użytkownika, a także na udzielić sublicencji na powyższe prawa, wyłącznie w celu umieszczenia Treści Użytkownika w Witrynie. Niniejszym nieodwracalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń i twierdzeń dotyczących praw osobistych lub przypisań w odniesieniu do Treści użytkownika.

Przyjęte zasady użytkowania. Poniższe warunki stanowią naszą „Zasady dopuszczalnego użytkowania”: Użytkownik zgadza się nie używać Witryny do gromadzenia, przesyłania, przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania jakichkolwiek Treści użytkownika (i), które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakąkolwiek własność intelektualną lub prawo własności; (ii) które są niezgodne z prawem, napastliwe, obelżywe, niedozwolone, grożące, szkodliwe, naruszające prywatność innej osoby, wulgarne, zniesławiające, fałszywe, celowo wprowadzające w błąd, zniesławiające w handlu, pornograficzne, obsceniczne, wyraźnie obraźliwe, promują rasizm, bigoterię, nienawiść lub fizyczne krzywda jakiegokolwiek rodzaju wyrządzona jakiejkolwiek grupie lub osobie; (iii) które są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich; lub (iv) które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje, obowiązki lub ograniczenia nałożone przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Ponadto zgadzasz się nie: (i) przesyłać, przesyłać ani rozpowszechniać w Witrynie lub za jej pośrednictwem żadnego oprogramowania, którego celem jest uszkodzenie lub modyfikacja systemu komputerowego lub danych; (ii) wysyłać za pośrednictwem Witryny niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub jakiejkolwiek innej formy powielanych lub niechcianych wiadomości; (iii) korzystać z Witryny w celu zbierania, gromadzenia lub gromadzenia informacji lub danych dotyczących innych użytkowników bez ich zgody; (iv) zakłócać, zakłócać lub powodować nadmierne obciążenie serwerów lub sieci podłączonych do Witryny lub naruszać przepisy, zasady lub procedury takich sieci; (v) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony, czy to poprzez wydobywanie haseł, czy w jakikolwiek inny sposób; (vi) nękać lub przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Witryny; lub (vi) używać oprogramowania lub automatycznych agentów lub skryptów do tworzenia wielu kont w Witrynie lub do generowania automatycznych wyszukiwań, żądań lub zapytań w Witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądu wszelkich Treści użytkownika oraz do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie, według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz Politykę dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków lub w inny sposób stworzysz odpowiedzialność dla nas lub jakiejkolwiek innej osoby. Takie działanie może obejmować usunięcie lub modyfikację Treści użytkownika, zamknięcie Konta zgodnie z sekcją 8 i/lub zgłoszenie Cię organom ścigania.

Jeśli przekażesz Spółce jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Witryny, niniejszym cedujesz na Spółkę wszelkie prawa do takich Opinii i zgadzasz się, że Spółka będzie miała prawo do wykorzystania i pełnego wykorzystania takich Opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za odpowiedni. Firma będzie traktować wszelkie opinie przekazywane Spółce jako niepoufne i niezastrzeżone.

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Spółkę oraz jej kadrę kierowniczą, pracowników i agentów z odpowiedzialności, włączając w to koszty i honoraria adwokackie, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań zgłaszanych przez osoby trzecie w związku lub w wyniku (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, (b) naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków, (c) naruszenie przez użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub (d) Treści użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w związku z którymi musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami. Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnej sprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, gdy tylko się o nich dowie.

Linki i reklamy stron trzecich; Inni Użytkownicy

Linki i reklamy stron trzecich. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy stron trzecich nie podlegają kontroli Spółki, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy stron trzecich. Firma zapewnia dostęp do linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu któregokolwiek z łączy i reklam stron trzecich mają zastosowanie odpowiednie warunki i zasady stron trzecich, w tym praktyki stron trzecich w zakresie prywatności i gromadzenia danych.

Inni Użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały dostarczone przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. Jeżeli pomiędzy Tobą a jakimkolwiek użytkownikiem Witryny zaistnieje spór, nie mamy obowiązku się w to angażować.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Spółkę oraz naszych urzędników, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy oraz niniejszym zrzekasz się i zrzekasz się wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działanie i przyczyna działania wszelkiego rodzaju i natury, która powstała lub wynika bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub która odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do Witryny. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym rezygnujesz z paragrafu 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, który stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w momencie chwili wykonania zwolnienia, która, jeżeli była mu znana, musiała mieć istotny wpływ na jego rozliczenie z dłużnikiem.”

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web. Jak każda inna strona internetowa, CFW Recruitment Consultant wykorzystuje pliki cookies. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji doświadczenia użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana w stanie „tak, jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji i warunków wartości handlowej , przydatność do określonego celu, tytuł, spokojna przyjemność, dokładność lub nienaruszalność. Zarówno my, jak i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów, będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeżeli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, czas trwania wszystkich takich gwarancji jest ograniczony do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma ani nasi dostawcy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za utracone zyski, utracone dane, koszty nabycia produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające lub związane z niniejszymi warunkami lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko i będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego urządzenia lub systemu komputerowego lub wynikającą z nich utratę danych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (nas $50). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie powoduje zwiększenia tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, zatem powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Termin i zakończenie. Z zastrzeżeniem tej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub pozbawić Cię praw do korzystania z Witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu praw wynikających z niniejszych Warunków Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny wygasną natychmiast. Rozumiesz, że zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Treści użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych aktywnych baz danych. Firma nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: sekcje od 2 do 2.5, sekcja 3 i sekcje od 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi, aby użytkownicy naszej Strony robili to samo. W związku z naszą Stroną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania prawa autorskiego, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawa autorskie i zamykanie użytkowników naszej Strony internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeżeli uważasz, że jeden z naszych użytkowników poprzez korzystanie z naszej Strony internetowej bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i chcesz, aby materiał rzekomo naruszający prawa został usunięty, podaj następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512(c)) należy przekazać naszemu wyznaczonemu Agentowi ds. praw autorskich:

  • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
  • identyfikacja dzieł chronionych prawem autorskim, które według Ciebie zostały naruszone;
  • identyfikacja materiałów w naszych usługach, które Twoim zdaniem naruszają prawa i które chcesz, abyśmy usunęli;
  • wystarczające informacje umożliwiające nam zlokalizowanie takiego materiału;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że wykorzystanie budzącego zastrzeżenia materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub zgodnie z prawem; I
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, lub że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512 (f) wszelkie fałszywe przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę składającą skargę na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenie praw autorskich.

Ogólny

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom i jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail, który nam podałeś i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszej stronie internetowej. Strona. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Państwa adres e-mail jest nieprawidłowy, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie mimo to stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać najwcześniej z trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas powiadomienia e-mailem lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych od opublikowania przez nas powiadomienia o zmianach na naszej Stronie. Zmiany te zaczną obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników naszej Strony. Dalsze korzystanie z naszej Strony po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczało potwierdzenie takich zmian i zgodę na przestrzeganie warunków takich zmian. Rozwiązywanie sporów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową o arbitraż. Stanowi to część umowy zawartej z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury dotyczące OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIA SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH.

Obowiązywanie umowy o arbitraż. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanej przez Spółkę, których nie można rozwiązać w sposób nieformalny lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy o arbitraż. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Spółki oraz do wszelkich spółek zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczonych na mocy Warunków.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła zwrócić się o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz wnioskowane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy przesłać na adres: CFW Recruitment Consultants Poland Długa 55/1A, 31-147 Kraków. Tel: +48 729 086 279 Email: kariera. Po otrzymaniu Powiadomienia Ty i Firma możecie podjąć nieformalną próbę rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu. Jeżeli Ty i Firma nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Powiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi do czasu ustalenia przez arbitera kwoty odszkodowania, do którego uprawniona jest którakolwiek ze stron.

Regulamin Arbitrażu. Arbitraż zostanie wszczęty za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, uznanego dostawcy alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji. Jeżeli AAA nie będzie dostępna do arbitrażu, strony uzgodnią wybór alternatywnego Dostawcy ADR. Regulamin Dostawcy ADR reguluje wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji, w których takie zasady są sprzeczne z Warunkami. Regulamin arbitrażu konsumenckiego AAA regulujący arbitraż jest dostępny w Internecie pod adresem adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w przypadku których łączna kwota żądanego odszkodowania jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich ($10 000,00 USA), mogą zostać rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu nieopierającego się na stawiennictwie, według uznania strony ubiegającej się o ulgę. W przypadku roszczeń lub sporów, których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich ($10 000,00 USA) lub więcej, prawo do rozprawy zostanie określone w Regulaminie arbitrażu. Jakakolwiek rozprawa odbędzie się w odległości do 160 mil od Twojego miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i o ile strony nie uzgodnią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z rozsądnym wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich przesłuchań ustnych. Każde orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeżeli arbiter przyzna Ci nagrodę wyższą niż ostatnia oferta ugody złożona Tobie przez Firmę przed wszczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci wyższą kwotę z kwoty wynoszącej $2500,00. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz zapłaci równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady dotyczące arbitrażu nieopierającego się na pozorach. W przypadku wyboru arbitrażu niestawienniczego arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków; konkretny sposób wybierze strona wszczynająca arbitraż. Arbitraż nie będzie obejmować osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Limity czasowe. Jeśli Ty lub Firma wszczynacie postępowanie arbitrażowe, należy wszcząć postępowanie arbitrażowe i/lub zażądać go w terminie przedawnienia oraz w dowolnym terminie określonym w Regulaminie AAA dla danego roszczenia.

Władza Arbitra. W przypadku wszczęcia arbitrażu arbiter zadecyduje o prawach i obowiązkach Ciebie i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter ma prawo uwzględniać wnioski rozstrzygające całość lub część roszczenia. Arbiter będzie uprawniony do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania wszelkich niepieniężnych środków zaradczych lub ulg dostępnych danej osobie zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie oraz orzeczenie, w którym opisuje istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznania zadośćuczynienia na zasadzie indywidualnej, jakie miałby sędzia sądu. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Firmy.

Zrzeczenie się rozprawy z ławą przysięgłych. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO ZWROTU SIĘ DO SĄDU I ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB SĄDEM PRZYSIĘGŁYCH, wybierając zamiast tego, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na mocy niniejszej Umowy o arbitraż. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądu. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu sądowego pomiędzy Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o uchylenie lub wykonanie wyroku arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW DO ROZPRAWY PRZYSIĘGŁYCH, zamiast tego decydując się na rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

Zrzeczenie się działań zbiorowych lub skonsolidowanych. Wszelkie roszczenia i spory w ramach niniejszej umowy o arbitraż muszą być rozstrzygane w trybie arbitrażu lub sporu na zasadzie indywidualnej, a nie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być rozstrzygane w ramach arbitrażu ani rozpatrywane łącznie ani konsolidowane z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownik.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego mają charakter ściśle poufny. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie uniemożliwia stronie przedłożenia przed sądem wszelkich informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wykonania orzeczenia arbitrażowego lub uzyskania nakazu sądowego lub godziwego zadośćuczynienia.

Rozdzielność. Jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy o arbitraż zostaną uznane na mocy prawa za nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka konkretna część lub części nie będą miały mocy i skutku i zostaną oddzielone, a pozostała część Umowy zostanie nadal z pełną mocą i skutkiem.

Prawo do odstąpienia. Strona, przeciwko której dochodzi roszczenie, może zrzec się wszelkich lub wszystkich praw i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie o Arbitraż. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy o arbitraż.

Przetrwanie umowy. Niniejsza Umowa arbitrażowa będzie obowiązywać po rozwiązaniu Twojej relacji ze Spółką.

Mały sąd roszczenia. Niezależnie od powyższego Ty lub Firma możecie wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

Awaryjna sprawiedliwa pomoc. Niezależnie od powyższego każda ze stron może ubiegać się o słuszną pomoc w nagłych wypadkach przed sądem stanowym lub federalnym w celu utrzymania status quo do czasu arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o arbitraż.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych oraz naruszenie lub sprzeniewierzenie patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnic handlowych drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie arbitrażowej.

W każdych okolicznościach, w których powyższa Umowa o arbitraż pozwala stronom na prowadzenie sporów sądowych, strony niniejszym zgadzają się poddać w tym celu osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się na terenie hrabstwa pl w Kalifornii.

Witryna może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu oraz przepisom eksportowym i importowym obowiązującym w innych krajach. Użytkownik zgadza się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Spółki ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Siedziba firmy znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Jednostki Obsługi Zażaleń Wydziału Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nią pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, Kalifornia 95814 lub telefonicznie pod numerem (800 ) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Spółką odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, wysyłasz nam e-maile, czy też Firma publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie zasady i warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane Państwu drogą elektroniczną spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby były przekazywane w formie papierowej.

Całość Warunków. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami dotyczącej korzystania z Witryny. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły rozdziałów w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja ze Spółką przypomina niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz Twoje prawa i obowiązki w nich zawarte nie mogą być scedowane, zlecone podwykonawcom, delegowane lub w inny sposób przeniesione przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i próżnia. Spółka może dowolnie cedować niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Informacje o prawach autorskich/znakach towarowych. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych stron trzecich. Nie wolno Ci używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

Adres: CFW Recruitment Consultants Poland Długa 55/1A, 31-147 Kraków. Tel: +48 729 086 279 Email: kariera

E-mail: kariera@cfwrecruitment.com